PRAVIDLA KLUBU   

I. OBECNÁ PRAVIDLA PRO ÚČAST V KLUBU BETTERSTYLE    

1. ČLENSTVÍ V KLUBU

1.1. Přijetí do Klubu je zdarma, následuje po řádném vyplnění registračního formuláře na webových stránkách www.betterstyle.czna dobu 12 měsíců a lze je prodloužit.  

1.2. První období členství v Klubu Betterstyle trvá 12 měsíců a počítá se od měsíce, ve kterém byla učiněna registrace.     

1.3. Členství je automaticky prodlouženo na dalších 12 měsíců navazujících bezprostředně na předchozí členské období; podmínkou je realizace nové (další) objednávky Členem Klubu Betterstyle před uplynutím daného členského období. K automatickému prodlužování členství může za podmínek tohoto bodu 1.3. docházet opakovaně.  

1.4. Manžel/Manželka Člena Klubu může být registrován / registrována pod samostatným registračním číslem pouze ve struktuře své manželky / svého manžela v první úrovni.    

1.5. Členové Klubu se dělí na: Stále zákazníky a Nezávislé zástupce  

 • Stálým zákazníkem může být jakákoli zletilá fyzická osoba (starší 18 let) nebo právnická osoba, která nakupuje produkty Betterstyle pro své vlastní potřeby. Stálý zákazník má právo nakupovat produkty Betterstyle za velkoobchodní cenu a právo na slevu při nákupu produktů Betterstyle.  
 • Nezávislým zástupcem může být jakákoli fyzická osoba nebo právnická osoba, která podniká vlastním jménem a na vlastní účet. Nezávislý zástupce nese plnou odpovědnost a ekonomické riziko spojené se svou obchodní činností.

1.6. Členové Klubu jsou povinni striktně dodržovat všechna ustanovení Pravidel a také platných právních předpisů.  

1.7. Členové Klubu nejsou zaměstnanci nebo zástupci společnosti Betterstyle. Proto nejsou oprávněni zastupovat společnost Betterstyle v jakékoli formě, ani nejsou oprávněni uzavírat jakékoli závazky jménem nebo ve prospěch společnosti Betterstyle.  

1.8. Členové Klubu nejsou zástupci Klubu Betterstyle a nejsou oprávněni činit prohlášení jménem společnosti Betterstyle. Členové Klubu jsou nezávislí. Činnosti Členů Klubu se řídí těmito Pravidly, Členskou dohodou, Etickým kodexem, dalšími dohodami, se kterými vyjádřil Člen Klubu souhlas, a právními předpisy.  

1.9. Členové Klubu nesmějí používat v souvislosti se svými činnostmi obchodní firmu nebo logo společnosti Betterstyle (či jakékoli společnosti v rámci skupiny Betterstyle), ani jakékoli názvy, ochranné známky, známky služeb nebo jiná práva duševního vlastnictví, která jsou majetkem společnosti Betterstyle nebo kterékoli z její poboček, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Betterstyle.  

1.10. Člen Klubu nesmí převádět práva vyplývající ze spolupráce se společností Betterstyle bez předchozího písemného souhlasu společnosti Betterstyle. Člen Klubu může kdykoli ukončit své členství v Klubu podáním písemné žádosti adresované společnosti Betterstyle nebo zasláním e-mailu na adresu: kontakt@betterstyle.cz.  

1.11. Registrace v Klubu je možná také pro nezletilé osoby, které dosáhly věku alespoň 16 let, pod podmínkou udělení souhlasu zákonného zástupce nezletilého s jeho členstvím, za předpokladu, že nezletilý doposud nenabyl plné svéprávnosti.  

 • Nezletilá osoba je povinna předložit spolu se žádostí o registraci písemný souhlas zákonného zástupce s registrací v Klubu nebo zaslat dokument potvrzující plnou svéprávnost.  
 • Práva vyplývající z členství v Klubu budou aktivována po potvrzení přihlášení nezletilého zákonným zástupcem a po zaznamenání této skutečnosti v počítačovém systému společnosti Betterstyle.  
 • Nezletilá osoba musí být zaregistrována ve struktuře pod zákonným zástupcem, pokud je zákonný zástupce nezletilého Členem Klubu.  

1.12. Člen Klubu může odstoupit od registrace v Klubu do sedmi kalendářních dnů bez placení jakéhokoli poplatku a bez udání důvodu. Lhůta pro uplatnění tohoto práva se počítá ode dne registrace. Člen Klubu je povinen o odstoupení informovat společnost Betterstyle na její kontaktní adresu nebo e-mailem odeslaným z e-mailové adresy uvedené na profilu, pod kterým je Člen Klubu registrován v Klubu Betterstyle, a to na adresu: kontakt@betterstyle.cz.  V případě odstoupení od registrace podle tohoto bodu 1.12. Pravidel, společnost Betterstyle odkoupí od Člena Klubu (jehož členství zaniklo odstoupením od registrace) produkty, informační a instruktážní materiály, vzorky produktů nebo prezentační sady zakoupené od společnosti Betterstyle. Společnost Betterstyle vrátí Členovi Klubu (jehož členství zaniklo) bez jakýchkoli srážek všechny částky, které zaplatil společnosti Betterstyle. Společnost Betterstyle však není povinna odkoupit produkty, informační a instruktážní materiály, vzorky produktů nebo prezentační sady, pokud nejsou vráceny v původním stavu (tj. zejména v případě, kdy zboží vykazuje známky použití nebo je vráceno s vadami). 

2. REGISTRAČNÍ ČÍSLO   

2.1. Každý Člen Klubu Betterstyle obdrží spolu s registrací individuální registrační číslo, pod kterým působí v Klubu Betterstyle.    

2.2. Člen Klubu Betterstyle má nárok pouze na jedno registrační číslo, které obdrží při první platné registraci, další registrace prováděny později, během aktivní první registrace, budou odstraněny.  

2.3. Všechny výsady, práva a přínosy poskytnuté společností Betterstyle jsou přiřazeny k individuálnímu registračnímu číslu Člena Klubu.   

2.4. Registrační číslo Člena Klubu a majetková práva s ním spojena jsou předmětem dědictví v souladu s podmínkami příslušných ustanovení Občanského zákoníku a v souladu s ustanoveními příslušných procesních předpisů.   

2.5. Přenechání registračního čísla Členem Klubu jiné osobě může být provedeno pouze s písemným souhlasem společnosti Betterstyle.    

3. ZÁNIK ČLENSTVÍ   

3.1. Členství v Klubu Betterstyle zaniká, pokud:    

 • Člen Klubu písemně oznámí ukončení členství – členství zaniká dnem obdržení oznámení o ukončení členství společností Betterstyle,  
 • Člen Klubu neučiní žádnou bodovanou objednávku za dobu svého 12měsíčního členství – členství zaniká dnem následujícím po uplynutí výše uvedeného členského období,  
 • dojde k vyloučení Člena z Klubu Betterstyle,  
 • dojde k úmrtí Člena Klubu.   

3.2. Zánik členství nevylučuje a neomezuje jakýmkoliv způsobem odpovědnost Člena Klubu, jehož členství zaniklo, vůči společnosti Betterstyle.  

3.3. Společnost Betterstyle je oprávněna vyloučit Člena Klubu Betterstyle s okamžitou    platností v případě:  

 • porušení zásad fungování nebo systému prodeje uvedených v Pravidlech Klubu Betterstyle a Etickém kodexu Člena Klubu,  
 • výkonu činností, které poškozují zájmy, pověst, postavení na trhu a / nebo dobré jméno společnosti Betterstyle a / nebo Členů Klubu,  
 • výkonu činností ve prospěch a / nebo na účet třetích osob bez jejich vědomí nebo souhlasu (např. zadávání objednávek, podnikání kroků směřujících k převodu sponzorských skupin),  
 • uvedení nepravdivých údajů, včetně právního statusu, kontaktních údajů nebo jiných údajů tykajících se Člena Klubu,  
 • nepředání informací společnosti Betterstyle souvisejících se změnou údajů Člena Klubu (např. ukončení podnikání).   

3.4. V případě zániku členství ztrácí Člen Klubu všechna práva a privilegia související s členstvím, včetně prémií a slev nahromaděných na členském účtu.  

3.5. Společnost Betterstyle může pozastavit práva Člena Klubu, zejména v případě pochybností týkajících se správného postupu v souladu s pravidly nebo provádění prodeje výrobků společnosti Betterstyle.  

3.6. Pozastavení členství vede automaticky k pozastavení práva na nákup, sponzorství a také pozastavení práv spojených s činností v Klubu. Pozastavení trvá až do vyjasnění situace, ne však déle než 6 měsíců.  

3.7. V případě vyloučení z Klubu nebo písemného oznámení Člena Klubu o ukončení z členství, může dojít k opětovnému přijetí do Klubu Betterstyle nejdříve po uplynutí 6 měsíců od zániku předchozího členství. Přijetí do Klubu bude uskutečněno po předložení nové žádosti o registraci a její akceptaci společností Betterstyle.

4. PRODEJNÍ SYSTÉM   

4.1. Cílem Klubu je podporovat přímý prodej organizovaný společností Betterstyle a usnadňovat spolupráci se společností Betterstyle.  

4.2. Prodej produktů Betterstyle je možný pouze prostřednictvím sítě přímého prodeje, s vynecháním tradičního maloobchodního prodeje (např. obchody, bazary, trhy), velkoobchodního a internetového prodeje včetně internetových aukcí, webových stránek, sociálních médií atd.  

4.3. Prodej produktů Betterstyle v jakékoliv formě, která je v rozporu s podstatou přímého prodeje, se považuje za hrubé porušení pravidel účasti v Klubu Betterstyle.   

4.4. Je zakázáno šířit jakékoli informace o produktech, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, včetně prohlášení o jejich léčivých účincích.  

4.5. Oznámení a reklamní materiály: Člen Klubu smí používat pouze publikace, příručky, brožury, knihy, letáky, webové stránky publikované společností Betterstyle. Publikace nemohou být měněny a nesmí být použity pro jiné účely, než pro které jsou určeny. Vlastní informační materiály nebo oznámení Člena Klubu musí být pokaždé schváleny společností Betterstyle.  

4.6. Člen Klubu má právo svobodně poskytovat informace o osobních zkušenostech s produkty, a to i prostřednictvím sociálních sítí, se zdůrazněním, že se jedná o jeho osobní názor nebo úsudek.  

4.7. Jakákoli prohlášení týkající se produktů Betterstyle v jakýchkoli typech médií (tradičních nebo elektronických) jsou zakázána; jsou možná pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Betterstyle. Člen Klubu nese veškeré právní následky vyplývající z případného nekalého soutěžního jednání. Společnost Betterstyle nenese žádné důsledky s tím spojené. Porušení tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení těchto Pravidel.

5. SPONZORSKÁ SKUPINA    

5.1.Sponzorskou skupinu tvoří Členové Klubu, kteří jsou uvedeni do Klubu již působícími Členy Klubu.  

5.2.Každý Člen Klubu má právo sponzorovat a rozvíjet prodejní síť v souladu s podmínkami Marketingového plánu Betterstyle. Sponzorství znamená zvát lidi ke spolupráci do struktury daného Člena prodejního klubu (Osobní skupiny) za podmínek stanovených v Marketingovém plánu Betterstyle Czech (tzn. nábor nových členů do Klubu Betterstyle).  

5.3.Člen Klubu, který vytváří a rozvíjí prodejní síť prostřednictvím sponzorství, má povinnost školit nové lidi, prezentovat produkty Betterstyle v souladu s Pravidly a předpisy platnými ve společnosti Betterstyle, motivovat k budování prodejní sítě.   

5.4.Členové Klubu nesmí provádět nebo navádět k žádným činnostem souvisejícím s převodem Sponzorských skupin zcela nebo zčásti (na jiného Sponzora).  

5.5.Členové Klubu nesmí používat prodejní síť k propagaci nebo marketingu materiálů, produktů nebo postupů, a to ani prostřednictvím webových stránek, které nebyly oficiálně schváleny společností Betterstyle Czech nebo nejsou v souladu se zásadami nebo postupy.  

5.6.Členové Klubu jsou povinni účastnit se určených vzdělávacích setkání a konferencí pořádaných Betterstyle, sdílet zkušenosti získané ve spolupráci s Betterstyle s ostatními Členy Klubu a prezentovat je na setkáních Členů Klubu.

6. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI   

6.1. Členové Klubu jsou povinni včas hradit veškeré finanční závazky vůči společnosti Betterstyle.  

6.2. Člen Klubu není oprávněn podnikat žádné kroky jménem a na účet společnosti Betterstyle, zejména sjednávat závazky nebo nakládat s majetkem.  

6.3. Člen Klubu má nárok na získání slev a prémií za rozvoj prodejní sítě.  

6.4. Prémie za marketingové služby a rozvoj prodejní sítě, na které vznikl Členovi Klubu nárok, jsou vypláceny do 14 pracovních dnů od data vystavení faktury se všemi náležitostmi podle platných předpisů.

7. OBCHODNÍ ČINNOST  

7.1. Nezávislý zástupce, který disponuje příslušným živnostenským oprávněním a obchodní činnost ohlásil na svém účtu, je povinen poskytnout společnosti Betterstyle následující informace / podklady:  

 • kopii výpisu z živnostenského rejstříku   
 • číslo IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)  
 • sdělení, zda je plátcem DPH nebo nikoliv  
 •  číslo bankovního účtu (nejlépe dokument potvrzující vytvoření účtu) a název banky (číslo účtu musí být nahlášeno na finančním úřadě)  
 •  oprávnění pro společnost Betterstyle k vystavování faktur nebo účetních dokladů jménem Zástupce (ke stažení na www.betterstyle.cz v Zóně Zástupce)  
 •  závazek poskytnout společnosti Betterstyle s měsíčním předstihem písemnou informaci o pozastavení či ukončení obchodní činnosti nebo o překročení osvobozujícího hodnotového prahu. Nesplní-li Nezávislý zástupce tuto povinnost, je povinen provést veškeré s tím související opravy účetních dokladů, jakož i přijmout opatření k nápravě ve vztahu k příslušnému správci daně, včetně podání případných vysvětlení správci daně.   

7.2. Obchodní činnost může Nezávislý Zástupce vykonávat pouze pod jedním registračním číslem.  

7.3. První fakturu s popisem: „za marketingové služby a rozvoj prodejní sítě“ a s uvedeným měsícem a rokem vystavení zasílá Nezávislý Zástupce společnosti Betterstyle e-mailem na adresu: kontakt@betterstyle.cz do 4. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla obchodní činnost zapsána na účet Zástupce.   

7.4. Zápis obchodní činnosti na účet Zástupce proběhne po dodání všech informací / podkladů nezbytných k zápisu (viz bod 7.1. těchto Pravidel).  

7.5. Zápis obchodní činnosti bude proveden společností Betterstyle do 10 pracovních dnů od dodání všech informací / podkladů podle těchto Pravidel.

8. REKLAMACE

8.1. Reklamace je třeba zasílat e-mailem na adresu reklamace@betterstyle.cz  v souladu s pravidly a formulářem umístěným v Zóně Zástupce.  

8.2. K reklamaci je třeba přiložit vyplněný reklamační list, který obsahuje:  

 • číslo faktury, na které je uveden reklamovaný produkt,  
 • kód reklamovaného produktu/produktů,  
 • čitelnou fotografii (fotografie) / video vadného produktu,  
 • vyplněné prohlášení o výměně produktu, popř. vrácení jeho ekvivalentu na slevový účet Člena Klubu, na základě čehož bude vystavena opravná faktura (včetně snížení bodů za daný produkt, připadá-li v úvahu).  

8.3. V případě kladného vyřízení reklamace společnost Betterstyle zašle nový produkt spolu s další učiněnou objednávkou, popř. vrátí jeho ekvivalent na slevový účet Člena Klubu.  

8.4. Na reklamace podané v rozporu s Pravidly, nesplňující požadavky podle těchto Pravidel nebo podané po uplynutí stanovené lhůty nebude brán zřetel.  

8.5. Lhůta pro posouzení reklamace je 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání, tedy zaslání úplných údajů dle bodu 8.2.

8.6. Druhy reklamací a lhůty pro nahlášení:

8.6.1. Záruka kvality

 • Zákazník má právo vrátit Členovi Klubu zakoupené od něho zboží do 14 dnů od data nákupu, za předpokladu, že produkt není poškozen a v případě čisticích prostředků není spotřebována více než jedna třetina jeho obsahu.
 • Člen Klubu je povinen vrátit zákazníkovi částku zaplacenou zákazníkem a odeslat produkt poštou na adresu určenou pro reklamace jako ekonomický balík do 30 dnů od zakoupení produktu spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií faktury.

8.6.2. Reklamace vyplývající z vad produktu

 • Reklamace vyplývající z vad produktu budou brány v úvahu do 12 měsíců od data nákupu Členem Klubu BetterStyle.
 • Členové Klubu jsou povinni zaslat spolu s vyplněným reklamačním listem fotografii/video vadného produktu.
 • Pokud bude reklamace uznána, společnost zašle nový produkt spolu s další objednávkou nebo jeho ekvivalent bude vrácen na slevový účet Člena Klubu. V případě odstoupení Člena Klubu z účasti v Klubu BetterStyle bude mu produkt odeslán.

8.6.3. Množstevní reklamace

 • Zkontrolujte prosím balík za přítomnosti kurýra a v případě zjištění nedostatku produktu neprodleně informujte o této skutečnosti společnost Betterstyle.
 • Množstevní reklamace budou posouzeny pouze do 3 dnů od převzetí balíku Zástupcem.
 • Pokud bude reklamace uznána, společnost zašle nový produkt spolu s další objednávkou nebo vystaví opravnou fakturu.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen "GDRP") je společnost Betterstyle International Sp. z o.o., sídlo 3-go Maja 8, budova C2, 05-800 Pruszków, Polsko a společnost Betterstyle Czech s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 018 86 193 (dále jen „správce“).  

9.1. Každý Člen Klubu má právo na přístup ke svým údajům, právo na jejich opravu, odstranění, omezení jejich zpracování, právo na přenos údajů, vznesení námitky, právo na odvolání souhlasu kdykoliv bez ovlivnění zákonnosti zpracování založené na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  

9.2. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně podmiňuje registraci v Klubu. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely související s členstvím v Klubu.

10. SVĚŘENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ    

10.1. Společnosti Betterstyle Czech s.r.o. a Betterstyle International Sp. z o.o.  svěřují Členům Klubu zpracování osobních údajů zákazníků pro účely a v rozsahu specifikovaným v Pravidlech Klubu a Zásadách ochrany osobních údajů Betterstyle Czech, a Člen Klubu prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s GDRP a dalšími platnými právními předpisy.   

10.2. Osobní údaje jsou Členy Klubu zpracovávány pro účely plynoucí z členství v Klubu, včetně práv a povinností, které Členům Klubu ukládají Pravidla, a to po dobu členství v Klubu. Zpracovávány jsou především kontaktní a fakturační údaje Zákazníků správce.   

10.3. Člen Klubu souhlasí s tím, že bude okamžitě reagovat na jakoukoli otázku, kterou mu položí společnost Betterstyle Czech s.r.o. nebo Betterstyle International Sp. z o.o., pokud jde o zpracování údajů svěřených podle Pravidel Klubu Betterstyle, zejména pokud jde o bezpečnost osobních údajů zpracovávaných Členem Klubu.  

10.4. Společnosti Betterstyle Czech s.r.o. a Betterstyle International Sp. z o.o. opravňují ke zpracování osobních údajů za účelem a v rozsahu stanoveném v Pravidlech Klubu, zejména v systémech informačních technologií a v tištěné podobě, jakož i k poskytnutí dalších oprávnění osobám spolupracujícím s Členem Klubu na základě občanskoprávních smluv pod podmínkou smluvního ujednání, že tyto osoby budou dodržovat všechny požadavky na zpracování dat, které se na Člena Klubu vztahují, a za předpokladu, že takové další oprávnění bude schváleno společnostmi Betterstyle Czech s.r.o. a Betterstyle International Sp. z o.o. V případě posílání souborů obsahujících osobní údaje budou tyto soubory zajištěny během přenosu veřejnou sítí pomocí šifrovacích prostředků ochrany osobních údajů.  

10.5. Betterstyle Czech s.r.o. a Betterstyle International Sp. z o.o. mají právo vyloučit Člena Klubu Betterstyle, pokud bude zpracovávat osobní údaje v rozporu s ustanoveními Pravidel Klubu.  Společnost Betterstyle Czech s.r.o. není odpovědná za závazky Člena Klubu vůči osobám, které Člen Klubu oprávnil zpracovávat osobní údaje.   

10.6. Člen Klubu nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení správce. V případě obecného písemného povolení zpracovatel správce informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.   

10.7. Výše uvedená ustanovení nezbavují Člena Klubu povinnosti uzavřít s osobou, které svěřuje osobní údaje pro zpracování, písemné smlouvy o zpracování, která specifikuje účel a rozsah pověření zpracování osobních údajů a přejímá veškeré povinnosti, které jsou uloženy Členu Klubu jako zpracovateli osobních údajů v souladu s tímto bodem 10 Pravidel. V případě, že taková další osoba (jako další zpracovatel) neplní své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, odpovídá správci za plnění povinností dalšího zpracovatele Člen Klubu jako prvotní zpracovatel.

10.8. POVINNOSTI ČLENA KLUBU V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

10.8.1. Zpracování osobních údajů Členem Klubu se řídí touto smlouvou.  

10.8.2. Člen Klubu je povinen:   

 • zpracovávat osobní údaje Zákazníků pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;   
 • zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;  
 • přijmout všechna opatření požadovaná podle článku 32 GDRP;   
 • dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odstavcích 2 a 4 GDRP;   
 • zohledňovat povahu zpracování, být správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III GDRP;   
 • být správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici;   
 • v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymazat, nebo je vrátit správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymazat existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů;  
 • poskytovat správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje;  
 • ihned poté, co se dozví o jakémkoli narušení bezpečnosti vedoucím k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu k informaci o osobních údajích, informovat společnost Betterstyle Czech zasláním e-mailu na adresu Betterstyle Czech s vysvětlením povahy incidentu a ovlivněných dat;  
 • splnit žádost v rozsahu požadovaném platnými zákony a v souladu s jakýmikoli zásadami, postupy nebo školeními, pokud kdykoli obdrží od Zákazníka nebo jiné osoby, jejíž osobní údaje zpracovává, žádost o uplatnění svých práv vyplývajících ze zákona o ochraně údajů.  

10.8.3.Pokud chce Člen Klubu sponzorovat Stálého zákazníka nebo se stát Nezávislým zástupcem, může získat osobní údaje přímo od Zákazníka. V takovém případě je Člen Klubu přímo správcem osobních údaje.   

10.9.Veškeré pokuty, náklady, poplatky a obecně za jakékoli výdaje, které mohou Členovi Klubu vzniknout v důsledku porušení příslušných zákonů o ochraně osobních údajů a ochraně soukromí jdou k tíži Člena Klubu a Člen Klubu se zavazuje tyto náklady správci nahradit.

11. Marketingová a obchodní sdělení  

11.1. Člen Klubu je povinen:  

 • zeptat se a získat souhlas od Zákazníků nebo Nezávislých zástupců, zda od něho chtějí dostávat marketingová a obchodní sdělení o produktech Betterstyle Czech a také o akčních nabídkách, soutěžích a akcích pořádaných společností Betterstyle Czech, a to před odesláním jakékoli komunikace.  
 • zaznamenávat marketingové preference příjemců, kteří od něho odebírají marketingová sdělení, včetně zaznamenávání data udělení souhlasu a dohodnutého jazyka. Jakákoli marketingová sdělení, která zasílá, musí informovat příjemce o jejich právu odhlásit se z odběru sdělení v budoucnu a o tom, jak mohou toto právo uplatnit včetně oznámení o svém přání odhlásit se z odběru pomocí e-mailu.  
 • respektovat a vážit si preferencí všech příjemců takových sdělení.  

11.2.  Internetové nástroje Betterstyle Czech mohou Členům Klubu umožnit používat informace o osobních údajích stálých Zákazníků s cílem zasílání marketingových sdělení a jiných obchodních sdělení za následujících podmínek:  

 • musí mít sponzorovaného Zákazníka, pokud není výslovně dohodnuto jinak,  
 • marketingová a jiná obchodní sdělení se musí vztahovat pouze na produkty Betterstyle Czech a budou jako taková jasně identifikovatelná,  
 • sdělení bude obsahovat jméno a příjmení Člena Klubu a jeho kontaktní údaje jako odesílatele obchodního sdělení, jakož i aktuální e-mailovou adresu (a/nebo jiné formy kontaktu, například odkaz, kde se lze odhlásit z odběru sdělení), na které ho Zákazníci mohou kontaktovat, aby ho informovali o svém přání odhlásit se z odběru dalších marketingových sdělení,  
 • marketingová sdělení nelze odesílat Zákazníkům a dalším Členům Klubu, kteří se odhlásili z jejich odběru nebo rezignovali z členství v Klubu,  
 • akční nabídky, jako jsou slevy, bonusy a dárky, povolené příslušnými právními předpisy, budou jako takové jasně identifikovatelné a podmínky, které je třeba splnit, aby bylo možné těchto nabídek využít, budou snadno přístupné a budou prezentovány jasně a jednoznačně,  
 • obsah takových obchodních a marketingových sdělení je v souladu s těmito podmínkami a všemi zákony ohledně obchodních sdělení,  
 • Člen Klubu nesmí za žádných okolností zasílat marketingová nebo jiná obchodní sdělení jménem Betterstyle Czech.

II. ETICKÝ KODEX ČLENA KLUBU     

Člen Klubu se zavazuje jednat v souladu s Pravidly Klubu, zejména:   

1. Věnuje maximální pozornost a péči svým zákazníkům a členům své Sponzorské skupiny.

2. Prezentuje produkty BetterStyle v souladu s jejich účelem a s principy přímého prodeje. Nesmí prodávat produkty BetterStyle prostřednictvím maloobchodů, velkoobchodů, bazarů, internetových obchodů, internetových aukcí, sociálních médií apod. a také jiným způsobem v rozporu s podstatou přímého prodeje nebo těmito Pravidly.

3. Prezentuje možnosti působení v Klubu BetterStyle uctivě a v souladu s materiály BetterStyle, mezi které patří zejména Marketingový plán a ostatní aktuální firemní materiály.

4. Nevyzývá přímo nebo nepřímo další Členy Klubu ke změně jejich Sponzora nebo ke spolupráci se společností přímého prodeje jinou než Betterstyle.

5. Stará se o vlastní dobré jméno a také dobré jméno produktů a služeb zajišťovaných společností Betterstyle.

6. Nezávislý zástupce od úrovně Staršího manažera se nesmí aktivně podílet na žádné činnosti, která by v jakékoli formě konkurovala společnosti Betterstyle, s jinými jednotlivci a společnostmi přímého prodeje.